Tòa nhà Building:
– Số người làm việc trong tòa nhà= Diện tích * số tầng/5
Trong đó: 5 là quy ước 1 người sử dụng 5m2
– Số lượng khách trong tuần = số người làm việc*15%*6
trong đó: 6 là số ngày làm việc trong tuần.
15% – quy ước lượng khách đến = 15% số người làm việc
– Lượt xem quảng cáo tuần = [Số người làm việc *6.6*5.5(ngày)] + [Số lượng khách trong tuần *2 lần]
Trong đó: 6.6 – số lần sử dụng thang máy trung bình / ngày ng HN, HCM 7.7 (theo báo cáo AC Nielson) năm 2010
Khách chỉ sử dụng thang máy 2 lần / ngày (1 lượt lên , 1 lượt xuống)
– CPM= (Chi phí trên 1 tuần / Lượt xem QC trên tuần)*1000

Chung cư:

– Số người ở trong tòa nhà= Diện tích * số tầng *5/100
Trong đó: 5- trung bình 1 hộ gia đình có 5 người sinh sống
100 – trung bình 1 hộ gia đình có diện tích là 100m2
– Số lượng khách trong tuần = số người sinh sống trong tòa nhà *15%*7(ngày)
– Lượt xem quảng cáo tuần = [Số người sinh sống *7(ngày)] + [Số lượng khách trong tuần *2 lần]
– CPM= (Chi phí trên 1 tuần / Lượt xem QC trên tuần)*1000

Tòa nhà Hỗn hợp:

– Số người làm việc trong tòa nhà= ….%(công thức CC) + …%(công thức building)
– Số lượng khách trong tuần = ….%(Số lượng khách trong tuần tòa nhà) + ….%(số lượng khách trong tuần CC)
– Lượt xem quảng cáo tuần = ..%(Số lượt xem QC trong tuần tòa nhà) + …%(số lượt xem QC trong tuần CC)
– CPM=(Chi phí trên 1 tuần / Lượt xem QC trên tuần)*1000

Trong đó: % được xác định dựa trên mỗi tòa nhà

THAM KHẢO QUA CÁC KÊNH QUẢNG CÁO KHÁC CỦA CHÚNG TÔI